Polski
Znajdujesz się tutaj:   Ekonomia Społeczna, Lubelski Portal Ekonomii Społecznej » ABC Ekonomii Społecznej » Pożyczki dla PES/NGO
Ekonomia Społeczna, Lubelski Portal Ekonomii Społecznej Ekonomia Społeczna, Lubelski Portal Ekonomii Społecznej

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny

20-325 Lublin, ul. Józefa Franczaka "Lalka" 43
tel. (81) 710 19 00  fax (81) 710 19 01
e-mail: biuro@fundacja.lublin.pl

www.fundacja.lublin.pl

Newsletter
Wpisz adres e-mail...

Pożyczki dla PES/NGO


Towarzystwo Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych S.A. jest jedną z dwóch instytucji w Polsce, która specjalizuje się w udzielaniu pożyczek dla podmiotów ekonomii społecznej oraz organizacji pozarządowych. 

Od stycznia 2013 r. TISE S.A. uruchomiło ES fundusz w ramach projektu "Wsparcie inżynierii finansowej na rzecz rozwoju ekonomii społecznej" dofinansowanego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Na pomoc finansową dla podmiotów ekonomii społecznej przeznaczono kwotę 30 mln zł. Głównym zadaniem projektu jest wzmocnienie działalności gospodarczych organizacji pozarządowych, spółdzielni socjalnych, a także wzrost ich przychodów lub zatrudnienia. Operatorem środków jest Bank Gospodarstwa Krajowego, zaś pośrednikiem finansowym TISE. Obecnie ES fundusz cieszy się dużym zainteresowaniem, w szczególności ze strony spółdzielni socjalnych. 

 

Kto może starać się o pożyczkę?             

 • Spółdzielnie pracy;
 • Spółdzielnie inwalidów i niewidomych;
 • Spółdzielnie socjalne;
 • Organizacje pozarządowe;
 • Kościelne osoby prawne lub jednostki organizacyjne (działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania), jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego;
 • Spółki akcyjne lub spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub kluby sportowe, będące spółką działającą na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857, z późn. zm.2), które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.

 

Jakie warunki trzeba spełnić?

 • Prowadzić działalność gospodarczą co najmniej 12 miesięcy (na dzień składania wniosku);
 • Być mikro lub małym przedsiębiorcą czyli zatrudniać od 1 do 50 osób w działalności gospodarczej, przy rocznym obrocie nie przekraczającym 10 milionów EUR i/lub całkowitym bilansie rocznym nie przekraczającym 10 milionów EUR;
 • Nie zalegać w płatnościach zobowiązań podatkowych i z tytułu opłacania składek na zabezpieczenie emerytalne;
 • Przedstawić co najmniej zabezpieczenie w formie weksla in blanco z deklaracją wekslową.

 

Oferta pożyczki:

 • Pożyczki do 100 tys. zł (do 100% wartości przedsięwzięcia);
 • Maksymalny okres finansowania do 60 miesięcy;
 • Maksymalny okres karencji w spłacie kapitału do 6 miesięcy (wliczony w okres kredytowania);
 • Oprocentowanie pożyczki od 25% do 50% stopy redyskonta weksli (obecnie 0,875% i 1,75%).

 

Na co?

Na szeroko pojęty rozwój, który pomoże podmiotowi osiągnąć wzrost przychodów z działalności gospodarczej lub wzrost zatrudnienia (w tym na zakup materialnych i niematerialnych środków obrotowych i inwestycyjnych). Cel przedsięwzięcia musi być zgodny z prowadzoną lub przyszłą działalnością gospodarczą PES.

 

Komu przysługuje niższe oprocentowanie?

Oprocentowanie w wysokości 25% stopy redyskonta weksli (obecnie 0,875% w skali roku) przysługuje:

 • spółdzielniom socjalnym, które w ostatnim rocznym okresie obrachunkowym osiągnęły przychody niższe niż 100 000 zł;
 • podmiotom, w których nie mniej niż 50% pracowników pochodzi z grup: bezdomnych, uzależnionych od alkoholu, narkotyków, chorych psychicznie, zwalnianych z zakładów karnych, uchodźców (w rozumieniu ustawy o zatrudnieniu socjalnym), osoby niepełnosprawne;
 • podmiotom przeznaczającym co najmniej 10% zysku lub nadwyżki bilansowej na działalność pożytku publicznego.

 

W marcu 2013 r. wypłacona została pierwsza pożyczka w kwocie 100 tys. zł na okres 60 miesięcy. Pożyczkobiorcą jest Fundacja Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym Ruchowo. To organizacja pozarządowa, która od 20 lat wspiera osoby niepełnosprawne, szczególnie w zakresie wprowadzania ich na rynek pracy. Obok podstawowej działalności statutowej prowadzi też działalność gospodarczą, którą będzie mogła dalej rozwijać dzięki pozyskanej pożyczce.

KONTAKT:

Wiesław Kurylak - tel. 663 480 523

Więcej informacji na stronie Towarzystwa Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych oraz Ministerstwa Rozowju Regionalnego

© Ekonomia Społeczna, Lubelski Portal Ekonomii Społecznej - 2012. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Freeline. Licznik odwiedzin: 31169